1 person
 • 1 person
 • 2 persons
 • 3 persons

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

EUROPA S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 29, 20-002 Lublin:

 

 

 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@hoteleuropa.pl;

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;

 

 1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

 

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

 

 

Pursuant to Art. 13 of the general data protection regulation of 27 April 2016 (OJ L 119, 4.5.2016), we inform you that:

 

 1. EUROPA S.A. with its registered office in Lublin, Krakowskie Przedmieście 29, 20-002 Lublin is the controller of your personal data;

 

 1. the contact details of the Data Protection Officer: iod@hoteleuropa.pl;

 

 1. your personal data will be processed for the purpose of providing hotel services – pursuant to Art. 6(1)(b) of the general data protection regulation of 27 April 2016;

 

 1. only entities authorized to obtain personal data on the basis of legal regulations and entities involved in the provision of services may be recipients of your personal data;

 

 1. your personal data will be stored for a period of 10 years;

 

 1. you have the right to request access to and rectification, erasure of personal data or restriction of processing as well as the right to data portability; 

 

 1. you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority; 

 

 1. submission of data is voluntary; however, refusal to provide data may result in denial of service / contract.

 

 

Prestige Club Join to Prestige Club The best offer for the member of the loyalty program
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close